Program - předkládáme reálná řešení pro zajištění klidného a příjemného života na okraji metropole

 1. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A NAŠÍ PRÁCI (2010 – 2018)  
 2. PROGRAM ROZVOJE ĎÁBLIC (stručný přehled)
  • Sociální a kulturní centrum VLNA: založili jsme a dál budeme garantovat provoz a rozvoj KC Vlna
  • Obecní dům s lékárnou, praktickým lékařem a fyzioterapeuty: Opravíme starý obecní dům, abychom mohli naplnit rozhodnutí občanů, kteří se ve velkém počtu zúčastnili ankety na toto téma.
  • Parkové úpravy s výsadbou stromů na Náměstí kolem nového obecního domu: všude, kde je to možné, chceme pokračovat ve vylepšování veřejného prostoru Náměstí, jeden projekt již máme připraven.
  • Nové bezbariérové obecní byty: máme projekt výstavby bytového domu, zajišťujeme stavební povolení s předpokladem dokončení stavby v roce 2019/20
  • Opravíme a zateplíme bytové domy na Ďáblické.
  • Bezpečněji do školy: připravili jsme přestavbu ulice U Parkánu u školy (zpomalení dopravy, chodníky, přechod, K+R).
  • Ještě zábavněji ve škole a školce: výstavba venkovního zázemí školy, obnova zahrady, dílen/cvičné kuchyně, odborné učebny. Opravy vybavení, nové areálové chodníky a vytápění školky. To jsou naše nové cíle.
  • Rekonstrukce ulice Ďáblická a snížení hluku z dopravy: Dohlédneme na rekonstrukci tak, aby došlo ke zklidnění dopravy (bez rozšiřování jízdních pruhů), ke snížení hlučnosti, zvýšení ochrany chodců a k většímu zastoupení zeleně.
  • Ulice Šenovská: vedle dopravních opatření a zákazů zajistíme podél silnice realizaci výsadby zeleného pásu pro větší odclonění dopravy a tlumení hluku.
  • Každý rok, celých 8 let, dosahujeme úspor i při probíhajících investičních akcích a opravách.
  • Korupci se bráníme - zejména naprostou otevřeností a průhledností všech řízení, zakázek a poskytnutých darů, stejně jako prosazováním morálně pevných a odborně zdatných lidí do řídících a kontrolních funkcí naší městské části.
  • Hluk z dálnice nás velmi trápí: Pracujeme na změně, už kvůli sobě. Zákony ale nechrání zdraví obyvatel, jen usnadňují stavbu silnic.
  • Zpátky je otázka církevních restitucí a logická neochota vlastníků pozemků spolupracovat. Obranu připravujeme již dlouho. Pokud ale soudní rozhodnutí, stavební povolení, prokázání ohrožení zdraví či poškození životního prostředí naráží na nezájem a trvá roky i desetiletí (stejně jako v případě skládky), je nemožné slibovat rychlý výsledek.
  • Vyrovnaný provozní rozpočet: Dokázali jsme, že to umíme (viz Zpráva o hospodaření 2010 – 14, 2014 - 18).
  • Otevřenost a informovanost občanů: Stále budeme držet námi vysoko nasazenou laťku v otevřenosti a informování občanů. Po námi zavedeném průhledném účetnictví budou nadále všechny příjmy a výdaje transparentně  evidovány, jasně popsány, vždy dohledatelné a zveřejňované.
  • Hluková zátěž a investoři: Také konkrétními kroky a požadavky na investory se budeme snažit o zmírnění hlukové zátěže na území Ďáblic - tak jak jsme to dělali doposud. Prověřujeme rozmístění speciálních, méně hlučných kontejnerů na sběr tříděného odpadu.
  • NE dalšímu rozšiřování letiště pro nákladní dopravu: Jsme proti dalšímu rozšiřování letiště v Praze – Ruzyni pro tranzitní a nákladní leteckou dopravu z východu na západ, kde Praha je jen pouhým místem pro mezipřistání. Nová dráha je navržena směrem blíže k centru  Prahy a na úkor zdraví obyvatel Prahy. Navyšuje hlukovou zátěž také nad Ďáblicemi, zvláště pokud by nebyly dodržovány letové podmínky.
  • Další vysazování stromů: Chceme pokračovat ve vysazování stromů a vytváření příjemných míst pro setkávání i odpočinek. Máme rozpracovány projekty, jako např. vybudování zeleného koridoru propojujícího západní zástavbu obce s Ďáblickým hájem a dále s Čimickým hájem a rekreační zónou Troja, vybudování dvou zelených pěších koridorů mezi ulicí Spořickou a Ďáblickým hájem, máme návrh dalších pěších tras propojujících místa v Ďáblicích a Ďáblice s okolím, projekt parkových úprav a výsadby stromů a další zeleně na Náměstí.
 3. SAMOSPRÁVA A ROZVOJ OBCE (program v úplném znění) 
  • NÁŠ VZTAH K ĎÁBLICÍM a SPOLUOBČANŮM
   • Všichni naši kandidáti bydlí v Ďáblicích a dlouhodobě se o ně zajímají. Nemáme své rodinné příslušníky na jiných ďáblických kandidátkách. Stále je naším přáním i cílem vytvářet příjemné a bezpečné prostředí pro život seniorů, dětí, i všech ostatních spoluobčanů. To, že jsme bezpečnou, sociálně a zdravotně zajištěnou městskou částí není samozřejmost, stojí to mnoho úsilí i finančních prostředků.
   • Chceme, aby vysoký věk nebyl překážkou pro plnohodnotný život v naší obci. Vážíme si životních zkušeností našich spoluobčanů a vítáme každý námět a nabídku pomoci ke zlepšení každodenního života v obci. Podporujeme iniciativy směřující k rozvoji kulturního, sportovního a nekonfliktního sousedského života a vzájemné pomoci.
   • Zavedli jsme spravedlivější kompenzace za provoz skládky všem dětem. Jsou vypláceny každý rok, všem stejně a v prokazatelné výši.
   • Chceme dát zaznít každému slušnému hlasu, názoru nebo připomínkám, stejně jako tomu bylo v předchozím volebním období.
  • NÁŠ VZTAH K PRAZE
   • Považujeme Ďáblice za nedílnou součást Prahy, ale budeme odmítat i každý další pokus zrušit naší městskou část.
   • Hájíme zájmy Ďáblic a jejích občanů na zdravé a kulturní tam, kde je to důležité, ne tam, kde je to líbivé: Podporu hledáme u vás, ale bránit naše zájmy musíme tam, kde se o nich rozhoduje. Tedy NE populisticky tam, kde nás uslyší ďábličtí občané, ale tam, kde se o nás rozhoduje. Na ministerstvech, v radě a zastupitelstvu Prahy, úřadech a odborných institucích.
  • ROZVOJ OBCE
   • Předkládáme reálná řešení pro zajištění klidného a příjemného života na okraji metropole.
   • Chceme řídit naší obec vyváženě a držet směr, což je nezbytnou podmínkou každého rozvoje.
   • CO SE V ĎÁBLICÍCH NEPOVEDLO
    • Skládka: I díky naší aktivitě se podporovatelům skládky nepodařilo zvětšit skládku odpadů západním směrem a dále pokračovat v aktivním skládkování ve velkém rozsahu.
    • Skládka: Podporovatelům skládky se zatím nepodařilo ani prosadit další navážení odpadků do výšky na již uzavřených a zakrytých starých částech skládky.
    • Bytové domy na prameništi: Nepodařilo se přes náš nesouhlas prosadit výstavbu bytových domů s podzemními garážemi pro 650 obyvatel v místě pramenišť Mratínského potoka.
    • Městská část stále existuje: a to i navzdory tomu, že za dobu našeho působení v Ďáblicích a v pražském zastupitelstvu jsme čelili několika pokusům o její zrušení.
    • Chodníky v areálu školky: Nejsou vybudovány nové chodníky v areálu mateřské školky, neboť cena za obnovu jejich poloviny ve výší cca 0,755 mil. Kč, nabídnutá pouze jednou firmou, nebyla dle našeho názoru adekvátní.
   • BEZPEČNOST, ZDRAVÍ
    • Bezpečnost, ochrana zdraví a našich životů: sledovali jsme a připomínkovali nový plán rozvoje Pražské zdravotnické záchranné služby a zejména plán rozvoje výjezdních stanovišť. Ďáblice již v současné době mají v bezprostřední blízkosti jedno z nejmodernějších stanovišť u polikliniky na Proseku, další bylo zařazeno do plánu výstavby přímo na našem katastru u ďáblické skládky (obojí tedy ve strategické vzdálenosti a přitom bez dopravní a hlukové zátěže rezidenčních oblastí).
    • Zřízení „obecní policie“: jedná se o jeden z našich nejodvážnějších pokusů, nemáme od koho se učit, přesto uděláme maximum, aby Ďáblice měli poprvé vlastní pořádkovou službu - víme, jak postupovat dál k cíli.
    • Kompenzace za provoz skládky: Zavedli jsme spravedlivější kompenzace za provoz skládky všem dětem. Jsou vypláceny každý rok, všem stejně a v prokazatelné výši.
    • Bezpečněji do školy: Pro rok 2019/20 máme ve spolupráci s Prahou připraveny projekty úpravy přechodů pro chodce (křižovatky Na Terase a na Kokořínské) a zásadní přestavbu části komunikace U Parkánu před školou, pro další zpomalení dopravy, bezpečnější přecházení a více parkovacích míst pro rodiče.
   • POMÁHÁME SENIORŮM I VŠEM OSTATNÍM, CO SKUTEČNĚ POMOC POTŘEBUJÍ – POMÁHÁME SI NAVZÁJEM
    • Bezbariérová obec: v roce 2019 bude již v provozu autobusová zastávka u marketu Billa (na okraji Březiněvsi), opravujeme chodníky, odvodňovací žlaby a sjezdy mezi obrubníky pro větší bezpečnost.
    • Zpřístupnění dalších přírodních cest mezi hvězdárnou a ďáblickým hájem: máme připraven projekt jednoduchého propojení rekreačních cest s ulicí Květnová tak, aby byly spolu s hvězdárnou lehce přístupné seniorům i všem sousedům s pohybovým omezením pouze cestami s malým sklonem.
    • Bezbariérová klubovna seniorů s rukodělnou dílnou: v průběhu září jsme dovybavili klubovnu posledním nábytkem a vybavením a celý prostor chceme dlouhodobě podporovat v provozu pro tento účel.
    • Cvičební seniorská zařízení v parku u Vlny: celý kout cvičebního nářadí jsme přestavěli a opticky oddělili od okolí, dál ho chceme provozovat jako seniorský, s lavičkou, důvodem je výhodná poloha v blízkosti seniorské klubovny, sociálně kulturních služeb Vlny i ostatních služeb na náměstí a jeho okolí.
    • Sociální a kulturní centrum Vlna, programy sociální komise a knihovny: chceme zachovat a dál rozvíjet sociální, kulturní a preventivní programy užitečné pro spokojený život seniorů. Velmi nám na tom záleží a proto máme připraveno několik variant, jak v nejistém grantovém prostředí zajistit další financování programů a spolupráce se seniory.
   • ROZVOJ ŠKOLY, VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI A SLUŽEB
    • Rozvoj školy, školky a sportovní veřejné vybavenosti: revitalizace zahrady školky, výstavba venkovního zázemí školy, dílen/cvičné kuchyně, podkrovní učebny, výstavba krytého multifunkčního hřiště (areál SK) pro školu, mládež a volný sport.
    • Studie demografického vývoje: všechny problémy se zajištěním kapacit MŠ a ZŠ jsme zvládli, řídili jsme se mj. také analýzou demografického vývoje – předložíme její aktualizaci na další období.
    • Sociální a kulturní centrum Vlna: V roce 2014 jsme se zavázali postavit na náměstí sociální a kulturní centrum. V roce 2016 vám bylo předáno do užívání (dříve „pionýrák“, později „u Holců“). Dál chceme a umíme rozvíjet provoz tohoto centra, které slouží a pomáhá seniorům, potřebným spoluobčanům i ostatním sousedům všech generací jako zázemí pro různé zájmové aktivity - kroužky, dílny, akce zdravotního, sociálního a preventivního charakteru, volná setkání, dětské oslavy, zázemí pro sportovní aktivity na hřišti a v okolí, atp..
    • Obecní dům na náměstí: V roce 2014 jsme se zavázali postavit na náměstí multifunkční obecní dům a  před několika dny jsme vám ho předali do užívání. V nové bezbariérové budově jsou tři ordinace praktických lékařů, pošta ,úřad MČ a obecní sál pro společenské, sportovní aj. akce. Místo je připraveno i pro bankomat.
    • Obecní dům s lékárnou: budova je připravena pro rekonstrukci (včetně finanční dotace), abychom mohli naplnit vaše rozhodnutí a pozvat do Ďáblic dalšího praktického lékaře a zajistit provoz zkušené skupiny fyzioterapeutů. Osvědčené provozy lékárny a kadeřnictví předpokládáme zůstanou zachovány.
    • Přestavba a snížení hlučnosti zálivů na kontejnery tříděného odpadu: nepodařilo se nám zatím ve vybraných lokalitách přestavět a lépe zakrýt kontejnerová stání. V prosazování tohoto opatření budeme pokračovat i v příštím volebním období. Iniciovali jsme vývoj a testování nízkohlučných kontejnerů ve vybraných lokalitách Prahy. Po vyhodnocení zkušebního provozu chceme jednat se svozovými firmami o umístění takových nádob na území Ďáblic.
   • ROZVOJOVÉ INVESTICE
    • Další rozvoj centra obce/náměstí – stavební úpravy, výsadba nové parkové zeleně na náměstí a umělecké instalace (po zvážení snad i s vodním prvkem) na Náměstí a v Zahradě u Vlny, to jsou naše další cíle pro toto místo.
    • Z lampy veřejného osvětlení socha?: dostali jsme příslib, že jeden sloup osvětlení se stane „sochou“, necháme vás hádat, která to bude …
    • Výstavba chybějícího osvětlení (ulice Buližníková, Skalnická): všechny zákonné lhůty byly v případě naší žádosti o stavební povolení porušeny. Výstavbu uskutečníme i přesto, že je dost lidí, kteří si to nepřejí.  
    • Podporujeme revitalizaci historického centra Ďáblic: Památkovou zónu považujeme za bohatství i velkou příležitost budoucího rozvoje celých Ďáblic. Sledujeme vyjasnění vlastnických vztahů. Budeme pokračovat v jednáních o budoucnosti ďáblického statku, zámečku s kaplí a jejich okolí.
   • KANALIZACE A HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU
    • Opatření pro případy přívalových dešťů a hospodaření s dešťovou vodou:
     • Směna pozemků se soukromými vlastníky: v situaci, kdy Praha nevlastní žádný vhodný pozemek pro stavbu, je směna nebo výkup pozemků nezbytnou podmínkou pro zahájení výstavby nové dešťové kanalizace a retenčních zařízení. Ďáblice žádné takové pozemky nevlastní, proto
     • Variantní řešení zpomaleného odvedení dešťových vod výhradně na pozemcích Prahy: byla zpracována studie výstavby podzemních retenčních nádrží výhradně na pozemcích Prahy (pod komunikacemi), ovšem výstavba by znamenala na přechodnou dobu komplikace v dopravě.
     • Zadržování a zpětné využití vody přímo ve spolupráci s občany: podpora pro účastníky programu „dešťovka“ (vyhlášen ministerstvem ŽP) se zcela minula účinkem, naprostým neúspěchem skončil pokus zapojit do tohoto programu vybrané budovy městské části, zcela opačně se vyvíjí náš nový program povrchových nádrží, kde při minimálních nákladech dosahujeme výborných výsledků.
     • Snižujeme výměry zpevněných, ale neodvodněných ploch, ze kterých ztéká voda do oblasti Na Štamberku: dosáhli jsme důležité dohody s vlastníky pozemků v lokalitě „Spoje“ (nad rámec jejich povinností) - v této lokalitě bude vybudováno několik velkokapacitních retenčních nádrží a bude upravena ulice Statková. Těmito opatřeními zásadním způsobem omezíme stékání vody a kamení z přívalových dešťů, které se sbírají v areálu a na přilehlých polích.
     • Přírodě blízká úprava rybníku na „Velké Ohradě“ na retenční nádrž a svedení části dešťových vod z horní části Ďáblic do tohoto prostoru: s řadou vlastníků máme spolupráci na tomto projektu domluvenou, klíčová je ale stálá nejistota a nesrozumitelná budoucnost vlastnictví církevních pozemků, za dané společenské situace odmítáme nátlakové akce vůči církvi z pozice státní správy a samosprávy, moudré je chvíli počkat
    • Posílení kapacity a modernizace tlakové stanice splaškové kanalizace: bez těchto kroků by jednoznačně nejvíce obyvatel Ďáblic negativně zasáhl v příštích letech kritický stav přečerpávací stanice splaškové kanalizace, byla by zastavena výstavba veřejné vybavenosti, stejně jako je zastavena výstavba tolik potřebných bytů – proto intenzivně spolupracujeme s PVS a.s. na urychlené modernizaci kompresorové stanice bez časových prodlev. Je to zásadní úkol pro každé nové vedení naší obce.
   • INVESTICE DO BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH DOMŮ
    • Modernizace bytových domů obce na ul. Ďáblická: projektovou přípravu jsme již zahájili, jsme připraveni ji dopracovat a finančně zajistit prostřednictvím dotací a grantů. Domy potřebují zateplení a opravu fasád, výměnu oken a dveří, modernizaci společných prostor, výtahy pro bezbariérovost.
    • Výstavba bytového domu Akcíz: připravujeme stavební povolení s předpokladem zahájení výstavby startovních a dalších pro obec potřebných bytů v roce 2019.
   • ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
    • Nový územní plán ve spolupráci se všemi: chráníme přírodu i majetek spoluobčanů (a vůbec to není jednoduché). Držíme slib a stále garantujeme všem vlastníkům kontinuitu využití jejich pozemků (Co bylo určeno k zástavbě, je stále stavební.) Všechny vaše připomínky a přání na další rozvoj obce byly na besedách veřejně projednány, vypořádány a odborníky předány zpracovatelům nového územního plánu - Metropolitní plán hl.m. Prahy. Podporujeme další rozvoj Ďáblic a severního okraje Prahy směrem, který jsme na společných besedách a projednáních stanovili. Společnou představu budoucího rozvoje Ďáblic umíme odborně pojmenovat i bránit.
    • Prosazujeme zpracování podrobných a závazných prováděcích studií na problematické a funkčně nevyjasněné lokality Ďáblic a podmiňujeme je schválením našeho zastupitelstva (mezi východní hranou obce a ul. Cínovecká – komerční zóna, Blata – další výstavba?, celé pole pod Ďáblickým hájem, horní část lokality Pod Hájem, lokalita „spojů“ atp.).
    • V případě problémových projektů budeme dál pokračovat v komunikaci s občany těch částí Ďáblic, kterých se to týká a hájit jejich oprávněné zájmy. Jak tomu bylo např. v případě zajištění veřejného osvětlení nebo výstavby komunikací na Blatech.
  • MAJETEK OBCE A ROZPOČET
   • Upřednostňujeme dlouhodobý pohled na rozvoj obce. Obecní majetek (přírodu, pozemky, budovy, úspory) chceme uchovávat a zhodnocovat tak, aby přinášel užitek nám všem i příštím generacím.
   • Chceme vyrovnaný provozní rozpočet. Dokázali jsme, že to umíme (viz Zpráva o hospodaření 2010 – 14, 2014 - 18).
   • V maximální míře budeme využívat možnosti účelových dotací a grantů pro velké investice v naší městské části. Řídit městskou část pro nás neznamená jen v pohodlí hlídat utracení peněz zaslaných na provoz z Prahy.
   • Bohatství obce stále rozšiřujeme. Ve spolupráci s dalšími starosty se nám podařilo oproti minulému volebnímu období vyjednat významné navýšení provozní dotace z rozpočtu Prahy na dvojnásobek.
   • Získali jsme do vlastnictví nové pozemky, včetně stavebních. Máme územní rezervu.
   • S investory jsme uzavřeli dohody o finančních kompenzacích v hodnotě cca 19 mil. Kč.
   • Obrana našich zájmů u soudu: Stále čelíme soudnímu útoku ze strany provozovatele ďáblické skládky. V tomto sporu chceme a ze zákona i musíme v rámci obrany dosáhnout takového rozhodnutí nebo dohody, které nebudou poškozovat Ďáblice a budou v souladu s péčí řádného hospodáře.
   • Zavedli jsme průhledné účetnictví. Všechny příjmy a výdaje jsou již evidovány, jasně popsány, vždy dohledatelné a zveřejňované. Jsme držiteli dvou ocenění za kvalitu a otevřenost poskytovaných informací a webových služeb občanům.
  • ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ĎÁBLICÍCH
   • Proti hluku z dálnice: Změny v hlukové legislativě (v neprospěch občanů a jejich zdraví), priority v dopravní politice státu a Prahy, právní nejistota vlastnictví církevního majetku a stále nedokončené restituce, slabý zájem o zdraví obyvatel a z toho plynoucí slabá vyjednávací pozice - to jsou důvody, proč prosazení hlukové ochrany obyvatel před hlukem z dálnice (součást evropské dálniční sítě TNT) na úseku ulice Cínovecká bude trvat dlouho, stejně jako tomu bylo nebo stále je na většině úseků pražského okruhu i na mnoha jiných místech v ČR.

    Navštivte tato místa a ptejte se místních aktivistů (škoda, že v Ďáblicích nejsou také), např.: Kdy bude ochráněn Spořilov? Jak je možné, že stát otevřel automobilům, včetně kamionové dopravy, úsek 512 pražského okruhu, přestože není zkolaudován právě z důvodu neexistující ochrany před hlukem??? (tento stav trvá již 8 let!)

    Atd..

    Zkušenosti si vyměňujeme i s odborníky z Brna, a i tam popisují situaci velmi podobně.

   • Proti hluku na ulici Ďáblická: tato komunikace není v majetku a správě naší městské části, oficiálně máme jen roli žadatele, přesto již před několika lety vznikl na jednáních starostů na trase Mělník – Neratovice – Ládví požadavek na rekonstrukci celé komunikace. V tuto chvíli je rekonstrukce skutečně zařazena do plánu TSK pro rok 2019.
   • Proti hluku na ulici Šenovská: nikdy v minulosti nebylo pro zklidnění provozu, pro vyloučení nákladní dopravy a dodržování předpisů uděláno tolik, jako v posledních třech letech. Budeme pokračovat v těchto opatřeních a vypracujeme projekt reálných drobných úprav zeleného pásu podél silnice a výsadby zeleně pro větší odclonění dopravy.
   • Proti dalšímu rozšiřování skládky a prodlužování délky skládkování: Aktivně se již 12 let stavíme proti dalšímu rozšiřování skládky a prodlužování délky skládkování. Jedná se dva samostatné problémy, v obou byla obec celé volební období aktivním účastníkem. Máme připravenu rozsáhlou argumentaci na podporu ukončení skládkování a pro vyjednávání o otázkách souvisejících s rozvojem, ekonomikou a životním prostředím.
   • Pražský silniční okruh? Jsme proti nákladní a kamionové tranzitní dopravě skrz Prahu, přes Ďáblice: kamiony jako všude v rozvinutých zemích patří na obchvat za městem, nemají jezdit skrze Prahu a tedy ani  přes Ďáblice.
   • Jsme proti rozšiřování letiště v Praze – Ruzyni pro tranzitní a nákladní leteckou dopravu z východu na západ, kde Praha je jen místem pro mezipřistání. Nová dráha je (v rozporu s trendem západní Evropy) navržena směrem blíže k centru  Prahy a na úkor zdraví obyvatel Prahy. Navyšuje hlukovou zátěž také nad Ďáblicemi, zvláště pokud by nebyly dodržovány letové podmínky.
   • Chceme pokračovat ve vysazování stromů a vytváření příjemných míst pro setkávání i odpočinek. Vytvořili jsme největší rekreační louku v širokém okolí, vyčistili a udělali bezpečnější i přístupnější celé okolí hvězdárny, vybudovali Zahradu u Vlny s mnoha novými stromy, nové cvičební parčíky, udržujeme velké množství dětský hřišť, cvičebních prvků, laviček i košů (vč. košů na psí exkrementy).
   • Máme rozpracovány tyto projekty:
    • Vybudování zeleného koridoru propojujícího západní zástavbu obce s Ďáblickým hájem a dále s Čimickým hájem a rekreační zónou Troja (požadavek do nového územního plánu).
    • Vybudování dvou zelených pěších koridorů mezi ulicí Spořickou a Ďáblickým hájem (probíhá schvalování urbanistické studie).
    • Máme návrh dalších pěších tras propojujících místa v Ďáblicích a Ďáblice s okolím.
    • Projekt  parkových úprav a výsadby stromů a další zeleně na Náměstí.
    • Chceme pokračovat v další revitalizaci okolí hvězdárny: výsadba nejrozsáhlejší stromové linie v Ďáblicích (okraj rekreační louky u hvězdárny), doplnění výsadby při fitparku Na Znělci.
    • Pěší a cyklo propojení starých Ďáblic, Blat a Čakovic podél Mratínského potoka: za veliký úspěch považujeme, že z naší iniciativy předložila Praha vlastníkům pozemků koryta potoka a ÚSES nabídku na směnu. Je to nezbytný krok k tomu, aby mohlo dojít k převzetí Mratínského potoka do správy Prahy a k jeho revitalizaci včetně vybudování pěší a cyklo trasy podél.
    • Zeleň v ulici Šenovská: výsadba a úprava ochranné i okrasné zeleně jak na stávajících plochách, tak na nově získaných pozemcích.
    • Bio kontejnery: Nadále budeme zajišťovat sběr obtížně kompostovatelného bio-odpadu ze zahrádek pro občany Ďáblic tak, jako tomu bylo v minulých letech.
    • Zlepšíme plánování a kontrolu údržby veřejné zeleně, zlepšíme oznamování před zahájením údržby chodníků a komunikací. Začneme vytvářet podmínky pro údržbu obce vlastními silami a technikou.
    • Přestavba a snížení hlučnosti zálivů na kontejnery tříděného odpadu: nepodařilo se nám zatím ve vybraných lokalitách přestavět a lépe zakrýt kontejnerová stání. V prosazování tohoto opatření budeme pokračovat i v příštím volebním období. Iniciovali jsme vývoj a testování nízkohlučných kontejnerů ve vybraných lokalitách Prahy. Po vyhodnocení zkušebního provozu chceme jednat se svozovými firmami o umístění takových nádob na území Ďáblic.
  • ŠKOLSTVÍ, SPORT, VOLNÝ ČAS
   • Škola, školka a jejich trvalý rozvoj:  ZŠ a MŠ jsou výkladní skříní naší městské části – rozvíjení výukového a volnočasového obsahu, materiálního zázemí a kvality stravování bylo, je a bude naší prioritou (viz též kapitola 3.3.)
   • Chceme rozvíjet a finančně garantovat provoz kulturního a sociálního centra Vlna („pionýrák“, později „u Holců“) jako organizaci, která bude sloužit občanům všech generací jako sociální výpomoc a jako zázemí pro různé zájmové aktivity (kroužky, dílny, volná setkání, dětské oslavy, zázemí pro sportovní aktivity na hřišti a v okolí)
   • Pokračování finanční podpory sportovního areálu SK: Stejně jako v končícím volebním období budeme prosazovat finanční podporu v oblasti financování provozu a údržby sportovního areálu. Za daných podmínek je to zatím úspěšná a efektivní cesta zhodnocování majetku naší městské části.
   • Podporujeme výstavbu zakrytého celoročního multifunkčního hřiště: jedná se o první universální povrch v Ďáblicích určený pro všechny sporty (kolečkové brusle, florbal, pozemní hokej, košíková, volejbal, rekreační tenis, atp.). Bude využíváno pro školní a tréninkové účely, pro volný sport mládeže a rozvoj ostatních sportů v naší obci. (více také v kap.
   • Kolečkové brusle atp.: Nabízíme ukončit užívání problematického hřiště pro bruslení a sporty na pevné ploše při ulici U Prefy a přemístit tyto aktivity na nové zakryté sportoviště (pro někoho viz též hala) s celoročním provozem na našem volném pozemku v ďáblickém sportovním areálu. Odstraníme tím technické problémy s bezpečností plochy, s krátkodobým ledováním, vytvoříme hezčí odpočinkový prostor mezi obytnými domy.
  • DOPRAVA
   • Co nejklidnější komunikace, tranzit mimo Ďáblice: I nadále usilujeme o klidný provoz na místních komunikacích. Transitní a hlavně nákladní (kamionovou) dopravu směřujeme mimo Ďáblice. Dlouhodobě odmítáme další evropskou dálnici přes Ďáblice, hledáme a připravujeme zákonné argumenty pro vymáhání ochrany před hlukem z dálnice D8 (ul. Cínovecká), odmítáme také automobilové propojení OC Letňany s centrem Ďáblic, toto stanovisko bylo předáno k zapracování i do nového územního plánu Prahy.
   • Změna pravidel parkování, dostupnost MHD: dál budeme hájit zájmy ďáblických občanů jak v otázkách MHD (viz např. několikeré zkrácení intervalů), tak parkování v jiných městských částech, které chceme změnit tak, aby i ďáblický občan byl plnoprávným občanem nejen Prahy 8.
   • Další dopravní zklidňování ulice Ďáblická:
    • z iniciativy starostů středočeských obcí a MČ Prahy na trase autobusů Mělník / Neratovice / Praha vzešel mj. společný požadavek na rekonstrukci a tedy ztišení ulice Ďáblická v celé své délce, kapacity a finanční prostředky jsou i společným úsilím vedení MČ zajištěny, v roce 2019 by Praha měla zahájit práce
    • všechna jednání o urbanistickém a dopravním rozvoji podmiňujeme přeměnou ulice na městský „bulvár“ (zrušení druhého dopravního pruhu ve prospěch výsadby stromů a parkovacích míst, vybudováním nové autobusové zastávky se zálivem, atd.)
    • pomáháme změnit režim parkovacích zón v Praze více ve prospěch všech Pražanů
   • Další dopravní zklidňování ulice Šenovská: vedle dopravních opatření a zákazů zajistíme podél silnice realizaci výsadby zeleného pásu pro větší odclonění dopravy a tlumení hluku.
   • Pomáháme Ďáblicím i za jejich hranicemi - kvalitní příměstská hromadná doprava a síť záchytných parkovišť nám pomáhá ulevit hlavním silnicím v Ďáblicích a proto:
    • zvyšujeme tlak na bezvadný technický stav autobusů dopravců projíždějících Ďáblicemi,
    • účastníme se zásadních jednání o dopravě severu Prahy, podařilo se obnovit jednání o výstavbě tramvajové trati přes Dolní Chabry do Zdib (v II.etapě do Líbeznic) – tato stavba je již v pokročilé přípravě jako jedna z hlavních dopravních priorit Prahy
    • k tomu prosazujeme zrušení záměru kamionového překladiště ve Zdibech a zřízení záchytného parkoviště pro cesty autem ze Středočeského kraje
    • soustavně na hlavním městě podporujeme posilování a zkvalitňování vlakové dopravy ve směrech Čakovice a Vinoř/ Satalice
  • PODPORA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ, ŽIVNOSTNÍKŮ A SLUŽEB
   • Vážíme si a chceme podporovat prostředí pro místní podnikatele se silnou vizí, s úctou k historii místa, ke krajině a místním obyvatelům.
   • Koncentrace služeb, nabídky vhodných nebytových prostor, kulturních, odpočinkových a sportovních příležitostí v příjemném prostředí centra obce – náměstí je tou nejúčinnější podporou těm podnikatelům, kteří mají zájem nabízet své služby také ďáblickým občanům.
   • Transparentní smlouvy s investory - zavedli jsme praxi uzavírání transparentních smluv o spolupráci při výstavbě mezi investorem a naší městskou částí a budeme ji vyžadovat i v příštím volebním období. S investory jsme uzavřeli dohody o finančních kompenzacích v hodnotě cca 19 mil. Kč.
  • PRÁCE ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA
   • Zachováváme úctu k principům demokracie a právům občanů. I nadále umožníme každému možnost vyjádřit svůj názor během veřejných jednání zastupitelstva. Provedli jsme změny jednacího řádu zastupitelstva v duchu našich Cílů a konceptu „otevřená obec“ a v nastaveném trendu chceme pokračovat.
   • Všechny zprávy z radnice, zasedání rady a zastupitelstva, zprávy o hospodaření a veškeré smlouvy budou i nadále veřejně dostupné na internetových stránkách obce a v Ďáblickém zpravodaji.
   • Ďáblický zpravodaj stejně jako činnost redakční rady jsou jasně a veřejně vymezeny jeho statutem. I nadále se zasadíme o vyvážený obsah a stoupající etickou úroveň – místní tiskovina dává prostor i opozičním nebo kritickým hlasům.
  • NÁŠ PŘÍSTUP KE KORUPCI
   • Budeme dále prosazovat principy otevřené radnice, svobodného přístupu k veřejným informacím a transparentního rozhodování na všech úrovních: Naše městská část je nositelem dvou ocenění za otevřenost a kvalitu poskytovaných informačních služeb, starosta M. Růžička byl zván na besedy občanských sdružení jako dobrý příklad z praxe, atd.. Na tomto postoji setrváme, jen budeme současně hájit přiměřenost spravované agendy tak, abychom se vyhnuli neefektivnímu rozšiřování úřadu.
   • V souladu s celostátní politikou hnutí Starostů a nezávislých chceme bojovat proti korupci zejména naprostou otevřeností a průhledností všech výběrových řízení, zadávání veřejných zakázek a poskytnutých darů, stejně jako prosazováním morálně pevných a odborně zdatných lidí do řídících a kontrolních funkcí naší městské části. Odmítáme přímé i skryté zvýhodňování kohokoliv. Odmítáme ale také zneužívání veřejných informací k poškozování zájmů městské části nebo k osobnímu prospěchu.